Skip to content Skip to footer
Subtitle

Uvek svoji

Kampanja UVEK SVOJI pokrenuta je u okviru projekta kako bi se podigla svest poslodavaca i LGBTI građana i građanki o zaštiti od diskriminacije i zlostavljanja na radu i konceptu diverziteta i inkluzivne radne sredine.

Volontiraj

Jedan od glavnih faktora koji utiče na to da li ljudi volonitraju ili ne je da li ih je neko pozvao da volontiraju. Mi Vas pozivamo da volontirate.
Više informacija
Istraživanje

Većina LGBT+ srednjoškolaca u Srbiji trpi nasilje

Više od polovine LBGT+ učenika izloženo je nasilju, dok je mesto gde se nasilje najčešće događa upravo škola, rezultati su istraživanja koje su, povodom Međunarodnog dana dece žrtava nasilja, sproveli Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS i Gej lezbejski info centar GLIC.

0 %
LGBT+ srednjoškolaca je doživelo nasilje u školi, dvorištu škole i na putu do škole. Nasilje je prijavilo tek 26% učenika, pri čemu polovina njih ne bi opet prijavila nasilja jer ih škola nije zaštitila.
Godišnje LGBT+ istraživanje 2020.

52% LGBT+ osoba doživelo nasilje

Some description text for this item

0 %
ispitanika smatra da Srbija nije dobro mesto za život LGBT+ osoba, dok 77% ispitanih smatra da Republika Srbija ne vodi računa o položaju LGBT+ građana i građanki

16% LGBT+ radnika koji su tražili posao smatra da je u poslednjih godinu dana bilo diskriminisano, dok 24% smatra da je bilo diskriminisano na radu. Uznemirava podatak da čak 92% ispitanih smatra da postojeći mehanizmi ne mogu da im garantuju zaštitu, dok 53% smatra da poslodavci ne sankcionišu delotvorno diskriminaciju u radnom okruženju.

Subtitle

Ako želiš da te informišemo o našem radu, preplati se na Bilten

Some description text for this item

Doniraj

Podrži naš rad

Prikupljena sredstva biće korišćena za pokrivanja troškova pravnog savetovanja i pravne zaštite diskriminisanih LGBTI osoba na radu i kreiranje fonda za stipendiranje LGBTI studenata

Uključi se

Trenutne aktivnosti

Ukoliko razmišljaš o tome da podržiš LGBTI zajednicu, priključi nam se.

Kako prepoznati diskriminaciju na radu?
Diskriminacija predstavlja neopravdano pravljenje razlike, nejednako postupanje ili isključivanje pojedinaca ili grupe lica na osnovu nekog stvarnog ili pretpostavljenog ličnog svojstva, zbog kojeg se pojedinac ili grupa lica stavlja u nepovoljniji položaj u…
Šta je sve zlostavljanje na radu
Zlostavljanje jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja…
Kako prepoznati zlostavljanje na radu?
Zlostavljanje na radu (mobing) označava psihičko zlostavljanje ili teror na radnom mestu, odnosno moralno zlostavljanje, šikaniranje, iživljavanje i slično ponašanje nad zaposlenima. Vršioci mobinga mogu biti kolege zaposlenog ili grupa zaposlenih  ili nadređeni,…
Pravna zaštita u slučaju zlostavljanja na radu
Interni postupak Kada se za zlostavljanje ne tereti odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poslodavac sa svojstvom fizičkog lica, zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju podnosi obrazloženi zahtev za pokretanje postupka za…
Koraci u zaštiti od zlostavljanja na radu
U slučaju zlostavljanja na radu imate pravo na internu i sudsku zaštitu. Interna zaštita Interna zaštita je primarna, i pokreće se zahtevom ovlašćenom licu za podršku ili licu kod poslodavca koje je ovlašćeno za…
Šta mogu da uradim ako sam diskriminisan/a na radu?
Zaštita od diskriminacije podrazumeva postojanje mehanizama zaštite koji mogu da otklone posledice diskriminatornog akta. U praksi se svi mehanizmi se nisu pokazali kao podjednako efikasni. U pitanju su sledeći mehanizmi: Pritužba pred Poverenikom…
Šta mogu da očekujem od inspekcije rada?
Šta je inspekcija rada? Inspektorat za rad je organ uprave u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike koji vrši nadzor nad primenom Zakona o radu. Inspekcija rada vrši nadzor u postupcima nadzora po službenoj…
Zlostavljanje na radu – Mobing
Zlostavljanje na radu je česta  pojava koja nažalost prati  sve profesije. Iako je u Srbiji zlostavljanje na radu zabranjeno posebnim zakonom, i pored postojanja zakona praksa prijavljivanja mobinga i njegovog suzbijanja nije adekvatna. Zabrana…