Skip to content Skip to footer

Author page: azdejkovic

Volontiraj

Jedan od glavnih faktora koji utiče na to da li ljudi volonitraju ili ne je da li ih je neko pozvao da volontiraju. Mi Vas pozivamo da volontirate. Možeš da volontiraš na različite načine,…

Read More

Godišnje LGBTI+ istraživanje 2020.

LGBTI+ građani i građanke suočavaju se sa izuzetno visokim nivoom nasilja i diskriminacije, a država i dalje ne ulaže dovoljno napora da se ovakvo stanje promeni, rezultati su Godišnjeg LGBTI+ istraživanja 2020. koje su sproveli…

Read More

Kako prepoznati diskriminaciju na radu?

Diskriminacija predstavlja neopravdano pravljenje razlike, nejednako postupanje ili isključivanje pojedinaca ili grupe lica na osnovu nekog stvarnog ili pretpostavljenog ličnog svojstva, zbog kojeg se pojedinac ili grupa lica stavlja u nepovoljniji položaj u…

Read More

Šta je sve zlostavljanje na radu

Zlostavljanje jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja…

Read More

Kako prepoznati zlostavljanje na radu?

Zlostavljanje na radu (mobing) označava psihičko zlostavljanje ili teror na radnom mestu, odnosno moralno zlostavljanje, šikaniranje, iživljavanje i slično ponašanje nad zaposlenima. Vršioci mobinga mogu biti kolege zaposlenog ili grupa zaposlenih  ili nadređeni,…

Read More