Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

[srpski ispod]

38% of LGBTI people have experienced discrimination at work in the last five years, and in almost half of the cases (46%) it is psychological violence, according to the research “Dignity at Work” published by IDEAS. Threats of dismissal were experienced by 19% of respondents who encountered discrimination at work, and physical violence by 18%. These data reflect the still underdeveloped climate of acceptance of LGBTI people in the labor market in Serbia. This corresponds to a 2018 survey published by the association Labris, which found that 36% of LGBTI people experienced discrimination at work. However, in August this year, Labris published data from its project implemented within the program “Active Citizens – Better Society: Advocating for Cooperation and Democratic Development of Serbia” of the Belgrade Open School and USAID Serbia, according to which as many as 9 out of 10 people experienced physical violence or discrimination in the workplace because of sexual orientation or gender identity. Since the research has not been published yet, the information about the methodology used to reach such a high percentage is not public.

In addition to the presence of violence, an important factor in the analysis of the social climate in the workplace is the possibility of expressing sexual orientation to colleagues and the employer. It is a devastating fact that only one fifth of LGBTI people decide to tell their employer and colleagues about their sexual orientation or gender identity, while two thirds of the respondents completely hide it.

The high percentage of distrust in the mechanisms of protection against discrimination at work, with a high degree of discrimination in the field of work and employment, leads to fear of revealing sexual orientation and gender identity among colleagues, inability to achieve full professional potential and build a successful career. Of particular concern is that repeated and persistent discrimination in the workplace often results in health problems such as anxiety and depression.

LGBTI položaj na radu

38% LGBTI osoba doživelo je diskriminaciju na radu u poslednjih pet godina, a u gotovo polovini slučajeva (46%) u pitanju je psihološko nasilje, podaci su istraživanja „Dostojanstvo na radu“ koje je objavio IDEAS. Pretnje otkazom doživelo je 19% ispitanika koji su se susreli sa diskriminacijom na radu, a fizičko nasilje 18%. Ovi podaci oslikavaju još uvek nedovoljno razvijenu prihvatajuću klimu za LGBTI osobe na tržištu rada u Srbiji. Ovo korespondira sa istraživanjem iz 2018. godine koje je objavilo udruženje Labris, a prema čijim podacima je 36% LGBTI osoba doživelo diskriminaciju na radu. Međutim, Labris je u avgustu ove godine objavio podatak sa svog projekta koji se realizuje u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ Beogradske otvorene škole i USAID Srbije, a prema kome je čak 9 od 10 osoba doživelo fizičko nasilje ili diskriminaciju na radnom mestu zbog seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Pošto istraživanje nije još uvek objavljeno, nije poznata metodologija kojom se došlo do ovoliko visokog procenta.

Pored prisutnosti nasilja, važan faktor analize socijalne klime na radnom mestu je i mogućnost ispoljavanja seksualnog opredeljenja, tj. „autovanja“ kolegama i poslodavcu. Poražavajuć je podatak dobijem u IDEAS istraživanju da se svega petina LGBTI osoba odlučuje da saopšti poslodavcu i kolegama svoju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, dok je dve trećine ispitanika u potpunosti kriju.

Visok postotak nepoverenja u mehanizme zaštite od diskriminacije na radu, uz visok stepen diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, dovodi do straha od otkrivanja seksualne orijentacije i rodnog identiteta među kolegama i koleginicama, nemogućnosti ostvarivanja punog profesionalnog potencijala i izgradnje uspešne karijere. Posebno zabrinjava što ponovljena i kontinuirana diskriminacija na radnom mestu često za posledicu ima i zdravstvene probleme poput anksioznosti i depresije.


Leave a comment