Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Diskriminacija predstavlja neopravdano pravljenje razlike, nejednako postupanje ili isključivanje pojedinaca ili grupe lica na osnovu nekog stvarnog ili pretpostavljenog ličnog svojstva, zbog kojeg se pojedinac ili grupa lica stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na druge koji ta svojstva nemaju. Diskriminacija postoji i ukoliko se lica koja se inače nalaze u neravnopravnom položaju tretiraju na isti način tj. ukoliko se ignoriše činjenica da je pojedinim licima koja se nalaze u neravnopravnom položaju mnogo teže da ostvare svoja prava ili ispune odgovarajuće uslove.

  • Diskriminacija predstavlja neopravdano nejednako postupanje

Na primer postoji diskriminacija ako poslodavac objavi oglas za mesto poslovnog sekretara – administratora, u kojem pored stručnih kvalifikacija traži da je osoba ženskog pola, od 25 do 35 godina starosti, i prijatnog izgleda. Navedeni uslovi ne predstavljaju stvarne i odlučujuće uslove za obavljanje posla i predstavljaju diskriminaciju po osnovu pola i godina starosti koja nije opravdano.

  • Do diskriminacije može doći i činjenjem i nečinjenjem

Na primer:

činjenjem, ukoliko poslodavac vređa i omalovažava zaposlenog na osnovu njegove seksualne orijentacije pred drugim zaposlenima

Nečinjenjem, ukoliko poslodavac ne preduzima mere zaštite i ne sankcioniše ponašanje drugih zaposlenih koji ga  vređaju zato što je pripadnik LGBTI populacije.

  • Diskriminatorno ponašanje ima posledice

Na primer poslodavac ne želi da zaposli LGBTI osobu, čime ovo lice, koje ispunjava sve propisane uslove onemogućava u uživanju prava na rad.

Ili, LGBTI osobu zapošljava na  niže plaćeno radno mesto gde sporije napreduju od drugih zaposlenih.

  • Diskriminacija može biti nevidljiva

Na primer kada poslodavac objavi neutralan oglas u kojem nema izdvajanja osoba po ličnim karakteristikama, ali statistika pokazuje da poslodavac ne zapošljava lica za koja zna da su LGBTI osobe, ili ne zapošljava muškarce koji su isfeminizirani, odnosno žene koje su muškobanjaste, ili transrodne osobe.

  • Diskriminacija je zasnovana na ličnim svojstvima.

Prema Zakonu o zabrani diskriminacije lična svojstva su: rasa, boja kože, državljanstvo, nacionalna pripadnost ili etničko poreklo, jezik, verska ili politička ubeđenja, pol, rodni identitet, seksualna orijentacija, imovno stanje, rođenje, genetske osobenosti, zdravstveno stanje, invaliditet, bračni i porodični status, osuđivanost, starosno doba, izgled, kao i članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama.


Leave a comment