Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

U slučaju zlostavljanja na radu imate pravo na internu i sudsku zaštitu.

Interna zaštita

Interna zaštita je primarna, i pokreće se zahtevom ovlašćenom licu za podršku ili licu kod poslodavca koje je ovlašćeno za podnošenje takvih zahteva. Ono što je važno je da je rok za podnošenje tog zahteva 6 meseci od poslednjeg puta kad je izvršeno zlostavljanje.

Ukoliko vam prema mišljenju službe medicine rada preti neposredna opasnost po zdravlje ili život, ili opasnost od nastanka nenaknadive štete možete dobiti  zaštitu i tokom trajanja ovog postupka. U tom slučaju poslodavac je dužan da zaposlenom koji se tereti za zlostavljanje izrekne jednu od sledećih mera:

  1. premeštaj u drugu radnu okolinu – na iste ili druge poslove, odnosno radno mesto
  2. udaljenje sa rada uz nadoknadu zarade

Ukoliko poslodavac ne bi preduzeo ove mere imali bi da odbijete da radite. U tom slučaju, zaposleni je samo dužan da obavesti poslodavca o tome, a ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade koju je ostvario u prethodna tri meseca. Naravno, po preduzimanju posebnih zaštitnih mera, a najkasnije po okončanju postupka zaštite zaposleni je dužan da se vrati na posao. Korišćenje ovog prava ne može poslužiti poslodavcu kao osnov za raskid ugovora o radu i to je zakonom zagarantovano.

Važna informacije:

  • Zahtev zaposlenog mora da sadrži čvrste dokaze koji su obrazloženi i koji na nesumnjiv način pokazuju da je do zlostavljanja došlo. U suprotnom, ne samo što zahtev neće biti usvojen nego postoji mogućnost da zahtev bude protumačen kao zloupotreba koju poslodavac može disciplinski sankcionisati.

Ukoliko zahtev bude  usvojen pokreće se postupak mirenja koji je hitan i zatvoren za javnost.

Sudska zaštita

Zaposleni koji je bio izložen zlostavljanju, a nije zadovoljan ishodom mirenja može pokrenuti sudsku zaštitu podizanjem tužbe. Rok za podizanje tužbe je 15 dana. Po zakonu tužba se pokreće protiv poslodavca,  ali u praksi se dešava i da mober bude tužen.

Ukoliko je korišćenje intrene procedure nemoguće, na primer u slučaju da zaposleni trpi mobing od strane odgovornog lica u pravnom licu, ili poslodavca sa svojstvom fizičkog lica on može da traži sudsku zaštitu bez pokretanja internih procedura. U ovom slučaju rok je  6 meseci od dana kada je zlostavljanje učinjeno. U postupku zaposleni mora da pokaže da je zlostavljanje bilo verovatno, nakon čega teret dokazivanja pada na tuženog.

Zaposleni tužbom može tražiti:

  • utvrđenje da je pretrpeo zlostavljanje
  • zabranu vršenja ponašanja koje predstavlja zlostavljanje
  • zabranu daljeg vršenja, odnosno ponavljanja
  • naknadu materijalne i nematerijalne štete
  • uklanjanje posledica zlostavljanja, kao i
  • objavljivanje presude.

Ako postoji određena opasnost od nastanka nenaknadive štete ili nasilnog ponašanja, zaposleni može tražiti privremene mere kao što su zabrana približavanja ili zabrana pristupa u prostor oko mesta rada zaposlenog.

 


Leave a comment